ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

20

ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ಬಳೆ, ಕಾಲುಂಗುರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗುವ ಲಾಭಗಳು ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಗಳು ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರ ಆವಶ್ಯಕತೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299