ಸ್ನಾನದ ಮೊದಲಿನ ಆಚಾರಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

100

  • ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು ?
  • ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಉಜ್ಜಬಾರದು ?
  • ಕಹಿಬೇವಿನ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಏಕೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು ?
  • ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸದೇ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಏಕೆ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299