ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆಚಾರಗಳು

85

  • ತೊವ್ವೆ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಏಕೆ ಬಡಿಸಬೇಕು ?
  • ಊಟ ಮಾಡಲು ಐದೂ ಬೆರಳುಗಳನ್ನೇಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ?
  • ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇಕೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಬಾರದು ?
  • ಎಲೆಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299