ಅಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು

80

  • ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ವರ್ಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರ ಕಾರಣ
  • ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಮದ್ಯಪಾನದ ನಿಷೇಧ
  • ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಇವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು
  • ವಿಷಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಾಯ
Index and/or Sample Pages