ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ಫಲಕಗಳು

65

ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ಫಲಕಗಳು ಆಚಾರಪಾಲನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ-ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿ !
೯೩೪೩೦೧೭೦೦೧