ಸ್ನಾನದಿಂದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯವರೆಗಿನ ಆಚಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

90

  • ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಏಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ?
  • ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಏಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ?
  • ರಾತ್ರಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯದಿರುವುದರ ಕಾರಣವೇನು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299