ಕೇಶರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

120

  • ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ?
  • ಪುರುಷರು/ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೈತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ?
  • ಜಡೆ, ತುರುಬು ಈ ಕೇಶರಚನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಕೃತಕ ಎಲೆ-ಹೂವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮುಡಿಯಬಾರದು ?
  • `ಬಾಯ್‍ಕಟ್’ನಂತಹ ಕೇಶರಚನೆಯ ಹಾನಿಗಳಾವುವು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299