ಭೋಜನದ ಮೊದಲಿನ ಆಚಾರಗಳು

110

  • ಸ್ನಾನದ ಮೊದಲು ಊಟ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ?
  • ತಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಮಂಡಲವನ್ನೇಕೆ ಹಾಕಬೇಕು?
  • ಟೇಬಲ್ / ಕುರ್ಚಿಯ ಬದಲು ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಏಕೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಭೋಜನದ ಮೊದಲು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages