ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ

75

ಯಾವುದು ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ ! ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ವೃತ್ತಿ ತಾಮಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299