नामजप का आणि कोणता करावा ?

20

Also available in: English
  • नामजपाचे लाभ काय आहेत ?
  • कोणत्या नामाचा जप करावा ?
  • नामसंकीर्तनयोगाची व्याख्या काय ?
  • नामजपाच्या पद्धती कोणत्या आहेत ?
  • जप या शब्दाची व्युत्पत्ती आणि अर्थ काय ?
  • जपमाळेचे मणी ओढण्याची योग्य पद्धत कोणती ?
  • इतर योगमार्ग आणि नामसंकीर्तनयोग यांच्यातील फरक काय ?
  • मायेची ओढ अल्प करण्यासाठी नामजप करणे आवश्यक का आहे ?
Index and/or Sample Pages

In stock

नामजप का आणि कोणता करावा ?

20