கோவிலில் தெய்வ தரிசனத்திற்கு பின்னுள்ள காரியங்களின் சாஸ்திரம

110

  • கோவிலில் ஏன் ஆமை அல்லது நந்தி விக்ரஹம் உள்ளது?
  • தெய்வ ரூபத்தை மனதில் இருத்திக் கொள்வதன் மகத்துவம் என்ன?
  • தெய்வத்திற்கு எதற்கு, எப்படி மற்றும் எவ்வளவு பிரதக்ஷிணங்கள் செய்ய வேண்டும்?
  • தெய்வ தரிசனம் செய்யும்போது ஏன் ஆண்கள் தலையை மூடிக் கொள்ளக் கூடாது?
  • தெய்வத்திற்கு முன் அமர்ந்து ஏன் நாமஜபம் செய்ய வேண்டும்?

 

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: