கோவிலில் தெய்வ தரிசனத்திற்கு முன்புள்ள காரியங்களின் சாஸ்திரம்

70

  • கோவிலின் மகத்துவம் என்ன?
  • கோவில் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?
  • கோபுர கலசத்திற்கு ஏன் நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும்?
  • ஏன் கால்களைக் கழுவிய பிறகு கோவிலுக்குள் நுழைய வேண்டும்?
  • கோவில் படிகளை நமஸ்காரம் செய்வதால் ஏற்படும் பயன்
  • முடிந்தவரை ஏன் கோவிலில் மணியை அடிக்கக் கூடாது?
  • ஏன் கர்ப்பக்ருஹத்திற்குள் நுழையக் கூடாது?

 

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: