શિવજીની ઉપાસના પાછળનું શાસ્ત્ર

85 77

  • નંદીના શિંગડામાંથી શિવપિંડીના દર્શન કેવી રીતે લેવા ?
  • શિવપિંડી પર બીલીપત્ર શા માટે અને કેવી રીતે ચઢાવવા ?
  • શિવપિંડી પર પાણીની સંતતધાર શા માટે હોય છે ?
  • શિવપિંડીને અડધી જ પ્રદશિણા શા માટે કરે છે ?

શિવની ભાવપૂર્ણ ઉપાસના કરીને શિવજી પ્રત્યે ભક્તિ વધારો !

Index and/or Sample Pages

In stock

શિવજીની ઉપાસના પાછળનું શાસ્ત્ર

85 77

Category: