ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸುವುದು

115

  • ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೇವತೆಗಳು, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ?
  • ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾವುವು ?
  • ಅವಿದ್ಯಾಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಗುರುಮಾಯೆ ಎಂದರೇನು ?
  • ಗುರುಗಳ ನಂತರ ಗುರುಪದವಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ?
  • ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನವು ಏಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ‘ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು’ವಾಗಿದೆ ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299