ಗುರುಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಮಂತ್ರ

65

  • ಸಾಧಕರ ಮೇಲೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
  • ಗುರು, ಸದ್ಗುರು ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾವುವು ?
  • ಡಾಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕಾರಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ?
  • ಗುರುಮಂತ್ರವೆಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299