ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ

65

  • ಗುರುಗಳು ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸುವಚನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ?
  • ಸಂತರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ?
  • ಶಿಷ್ಯನ ಅಪರಾಧಗಳೆಡೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ?
  • ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ?
  • ಶಿಷ್ಯನ ರೋಗ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299