ಗುರುಗಳ ಮಹತ್ವ

70

  • ಸಂತರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾವುವು ?
  • `ಗುರು’ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ?
  • ಗುರು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ?
  • ಗುರುಮಂತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ?
  • ಡಾಂಭಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299