ಗುರುಗಳ ವರ್ತನೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಪರಂಪರೆ

80

  • ಶಿಕ್ಷಕ, ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ?
  • ಗುರುಗಳನ್ನು ಇತರ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಬಾರದು ?
  • ಗುರುಗಳು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ?
  • ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ನಂತರ ಯಾರನ್ನು ಗುರುಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ ?
  • ‘ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ’ವು ಜಗತ್ತಿನ ‘ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು’ ಏಕೆ ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299