മരണാനന്തര കർമങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം

15

  • മൃതദേഹത്തെ എങ്ങനെ കിടത്തണം ?
  • ശവമഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മുള ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്തിന് ?
  • അന്ത്യയാത്രയിൽ മൺകലവും അഗ്നിയും കൊണ്ടു പോകേണ്ടതെന്തിന് ?
  • അന്ത്യയാത്രയിൽ എന്തു ജപിക്കണം ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: