स्वभावदोष (षड् रिपू) – निर्मूलनाचे महत्त्व आणि गुण-संवर्धन प्रक्रिया

115 104

Also available in: Hindi , English
  • मनाचे कार्य काय ?
  • स्वभाव म्हणजे नेमके काय ?
  • गुण-संवर्धन प्रक्रियेमुळे होणारे लाभ कोणते ?
  • स्वभावदोष-निर्मूलनामुळे होणारे लाभ कोणते ?
  • स्वभावदोषांमुळे होणारी व्यक्तीगत हानी कोणती ?
  • प्रक्रिया अल्प कालावधीत यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक गुण कोणते ?
  • स्वभावदोष-निर्मूलनाविषयीचे अपसमज कुठले ? आणि त्यांमागील कारणे कोणती ?

इत्यादी प्रश्नांविषयी उत्कृष्ट विवेचन करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

स्वभावदोष (षड् रिपू) – निर्मूलनाचे महत्त्व आणि गुण-संवर्धन प्रक्रिया

115 104