आधुनिक विज्ञानापेक्षा अध्यात्म श्रेष्ठ ! ( अध्यात्माविषयीच्या अपसमजांच्या निराकरणासह )

80 72

Also available in: Hindi , English
  • अध्यात्मशास्त्राचे जीवनात कोणते महत्त्व आहे ?
  • वृद्धापकाळी साधना करू, हा विचार अयोग्य का आहे?
  • अध्यात्माचा अभ्यास करतांना कोणत्या अडचणी येतात?
  • अध्यात्म आणि विज्ञान यांत कोणते भेद (फरक) आहेत?
  • आधुनिक विज्ञानाचे तोटे, तसेच मर्यादा कोणत्या आहेत?
  • विज्ञानाच्या योग्य विकासाला हिंदु धर्म कसा पोषक आहे?

या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे देणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

आधुनिक विज्ञानापेक्षा अध्यात्म श्रेष्ठ ! ( अध्यात्माविषयीच्या अपसमजांच्या निराकरणासह )

80 72