પંચોપચાર અને ષોડશોપચાર પૂજન પાછળનું શાસ્ત્ર

110 99

  • દેવતાને ધૂપ, પછી ઉદબત્તી અને ત્યાર પછી દીપ શા માટે દેખાડે છે ?
  • દેવતાને તિલક અનામિકાથી શા માટે કરવું ?
  • અર્ઘ્ય આપતી વેળાએ પાણી સાથે ચંદન, ફૂલ અને અક્ષત કેમ ચડાવે છે?
  • પૂજાના સમયે ભગવાનને બે વસ્ત્ર શા માટે અને કેવી રીતે અર્પણ કરવા ?
  • નૈવેદ બતાવતી વેળાએ તુળશીના પાનનો ઉપયોગ શા માટે કરવો ?
Index and/or Sample Pages

In stock

પંચોપચાર અને ષોડશોપચાર પૂજન પાછળનું શાસ્ત્ર

110 99

Category: