ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಿಂದುಒತ್ತಡ ಉಪಚಾರ

120

ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣುನೋವು, ಸತತ ಕೆಮ್ಮು, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಂತಹ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ‘ಬಿಂದುಒತ್ತಡ ಉಪಚಾರ’ವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಬೇಕಾದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ‘ಬಿಂದುಒತ್ತಡ ಉಪಚಾರ’ವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299