ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯ

100

ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನ ಉಪಾಯಪದ್ಧತಿಯ ತಿರುಳಾ ಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನದ ಅಡಚಣೆ ಹುಡುಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಚಣೆ ಹುಡುಕಲು ಬರದಿದ್ದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299