ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ದೈನಂದಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ !

80

  • ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ, ಯುದ್ಧ, ದಂಗೆ-ಗಲಭೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು
  • ಆಪತ್ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ‘ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳು
  • ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
  • ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ‘ಆಪತ್ಕಾಲ ಸಹಾಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಕಾರ್ಯ
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299