ಅಗ್ನಿಶಮನ ತರಬೇತಿ

85

  • ಬೆಂಕಿ ತಗಲಲು ಮತ್ತು ಹರಡಲು ಕಾರಣಗಳು
  • ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಗಳು
  • ಅಗ್ನಿಶಮನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು
  • ಸ್ಟವ್ ಉರಿದೆದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆಯ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಗಳು
  • ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299