ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ’ಬಿಂದುಒತ್ತಡ’

100

ಶರೀರದ ಮೇಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒತ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಚೇತನಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒತ್ತಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಪಾಯ ಮಾಡ ಬೇಕು ಮುಂತಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299