ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉಪಾಯ

65

  • ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ?
  • ಶರೀರದ ಕುಂಡಲಿನಿಚಕ್ರಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು?
  • ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಯ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299