ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ

80

ಜಗತ್ತು ಮಹಾಸಂಹಾರಕ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ, ಸುಲಭ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗುವ ಯಜ್ಞವಿಧಿ ಎಂದರೆ ‘ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ’ !
ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299