ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉಪಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?

105

  • ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ನಾಮಜಪ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಅಧ್ಯಯನ, ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಉಪಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಮಲಗುವಾಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299