गुण जोपासा आणि आदर्श व्हा !

115 104

Also available in: Hindi , English
  • जीवनातील गुणांचे महत्त्व आणि आवश्यकता काय ?
  • अभ्यासाच्या माध्यमातून गुणांचे संवर्धन कसे होते ?
  • स्वावलंबन, प्रामाणिकपणा, त्याग आदी गुण अंगी कसे बाणवावेत ?
  • आज्ञाधारकपणा, काटकसर, स्वावलंबन, राष्ट्रप्रेम आदी गुणांच्या जोपासनेसाठी मुलांनी कसे प्रयत्न करावेत ?
  • सनातनच्या विद्यार्थी साधकांनी गुण वाढवण्यासाठी कसे प्रयत्न केले ?

या विषयी मार्गदर्शन करणारा ग्रंथ !

Index and/or Sample Pages

In stock

गुण जोपासा आणि आदर्श व्हा !

115 104