தொலைக்காட்சி, கைபேசி மற்றும் இணையதளத்தின் தீமையைக் களைந்து நன்மை அடையுங்கள்!

90

  • அனாவசியமாக தொலைகாட்சி பார்க்கும் வழக்கத்தை எவ்வாறு உதறித் தள்ளுவது?
  • கைபேசியை எப்படி நல்ல முறையில் உபயோகிப்பது?
  • தேசப்பற்று,தர்மப்பற்று வளர்வதற்கு இணையதளத்தை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்த வேண்டும்?
  • வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுவதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: