பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் பல்வேறு காரியங்களின் சுருக்கமான அறிமுகம்

100

  • பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை !
  • பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்களின் ஸாதனை, ஆன்மீக பிரசார காரியங்கள், போதனைகள் மற்றும் ஸாதகர்களுக்கு அவர் தந்துள்ள வழிகாட்டுதல்கள் !
  • சூட்சும யுத்தம், ஸாதகர்கள் மீது அவர் செய்துள்ள ஆன்மீக உபாயங்கள், அவரின் ஸங்கல்பத்தால் நடந்துள்ள காரியங்கள், அவரின் இருப்பால் நடந்து வரும் காரியங்கள் மற்றும்அவரின் சூட்சும காரியங்கள் பற்றிய விவரங்கள்!
  • உலகில் இதுவரை எங்கும் செய்யப்படாத அரிய ஆன்மீக ஆராய்ச்சி!
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: Tag: