நாமஜபம் செய்வதன் பல்வேறு வழிமுறைகள்

105

  • நாமஜபம் எழுதுவதன் பயன் என்ன ?
  • நாமஜபத்தை ஏன் எண்ணிக்கையுடன் செய்ய வேண்டும்? எண்ணும் முறை மற்றும் அதன் பயன் .
  • நாமஜபத்தை ஏன் பக்தி பூர்வமாக செய்ய வேண்டும்?
  • குறைந்தது 10 உறவினர்கள் மற்றும் சக அலுவலர்களுக்கு இந்நூலை பரிசாகக் கொடுக்கவும் .
  • நூலகம், மருத்துவமனை முதலியவற்றில் இந்த புனித நூலை வைக்கும்படி விண்ணப்பிக்கவும்.
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: